Règlement intérieur

Huishoudelijk reglement.


Het huishoudelijk reglement heeft als doel de statuten te verduidelijken.
Bijdragen.
De leden moeten een bijdrage betalen vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.
Zij heeft betrekking op het kalenderjaar. De bijdrage moet betaald worden binnen de twee maand na de aanvraag per e-mail of per brief.
Het lidgeld blijft eigendom van de vereniging. Er worden geen terugbetalingen van bijdragen gedaan gedurende het jaar in geval van ontslag, uitsluiting of overlijden van een lid.
Recht op verkoop tijdens de beurzen.
De vereniging stelt een heffig vast van 10% op de prijs van de werken verkocht op een door hen georganiseerde tentoonstelling. Daartegenover wordt er geen bijdrage gevraagd om de werken tentoon te stellen.
Toelating van nieuwe actieve leden.
Een persoon die wil lid worden van de vereniging moet een inschrijvingsformulier invullen volgens het model bepaald door het bureau.
Bij minderjarigheid moet de wettelijke vertegenwoordiger meetekenen.
De aanvraag om lidmaatschap zal ten laatste beoordeeld worden op de dag van de algemene vergadering van de jury. Deze jury bestaat uit 5 leden waarvan 3 uit het bureau.
De aanvrager moet daartoe minimum 5 recente gesigneerde werken voorleggen.
De beslissing van de jury is definitief en niet betwistbaar.
Een voorkeursbehandeling is mogelijk indien de aanvrager een goede reputatie als aquarellist heeft, bijvoorbeeld omwille van een prijs of een vermelding tijdens een gekend aquarelsalon.
Zijn of haar lidmaatschap kan bevorderend zijn voor de ganse groep.In dit geval kan het bureau onmiddellijk de aanvraag goedkeuren.
Ontslag, uitsluiting, overlijden.
Op grond van art 8 van de statuten moet een lid dat wil ontslag nemen zijn ontslagbrief indienen bij de dienstdoende voorzitter.
Hij zal geen terugbetaling ontvangen noch van het geheel, noch van een deel van de jaarlijkse bijdrage.
De raad van bestuur kan tot uitsluiting overgaan als twee opeenvolgende jaarlijkse vergoedingen niet betaald werden of indien herhaaldelijk niet wordt deelgenomen aan de activiteiten van de vereniging.
Voorafgaandelijk zal belanghebbende per aangetekend schrijven om uitleg gevraagd worden.
Bij overlijden komt een einde aan het lidmaatschap van de vereniging
Gewone algemene vergadering.
Op grond van art 12 van de statuten komt de gewone algemene vergadering jaarlijks bijeen,uiterlijk eind juni. De uitnodiging daartoe gebeurt per e-mail of per brief.
Stemmen gebeurt bij handopsteken, tenzij éénderde van de aanwezige leden een geheime stemming vraagt.
De secretaris, lid van het bureau, vervult de taak van secretaris van de bijeenkomst en maakt er een proces-verbaal van op.
Indien de secretaris belet is, stelt de dienstdoende voorzitter een vervanger aan.
Een aanwezig lid kan slechts over 2 volmachten van afwezige leden beschikken.
Buitengewone algemene vergadering.
Volgens art 13 van de statuten kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen voor de wijziging van de statuten of als bijvoorbeeld de financiële situatie dit vereist. De procedure voor de stemming en de quorum-eisen zijn dezelfde als voor de gewone algemene vergadering.
Wijziging van het huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement wordt volgens art 14 van de statuten bekrachtigd door de algemene vergadering.
Dit kan gewijzigd worden op voorstel van de raad van bestuur, goedgekeurd door de meerderheid volgens art 12 van de statuten.
Het nieuw huishoudelijk reglement zal aan de leden meegedeeld worden per e-mail of per post.
Bekendmaking.
Het huishoudelijk reglement zal op de website van de vereniging geplaatst worden
Opgemaakt te Marcq-en –Baroeul
Op 22 oktober 2010